Гепатотоксичність у пацієнтів ревматологічного профілю: особливості перебігу, можливості корекції

Автори: Є.В. Максимова, І.Л. Кляритська


Вступ

Лікарські ураження печінки (ЛПП) – це різні клініко-морфологічні варіанти ураження печінки, що розвиваються у відповідь на прийом лікарських препаратів. Велика кількість потенційно гепатотоксичних препаратів, а також різноманіття спектру ЛПП спричиняє значні труднощі як у діагностиці, так і в лікуванні цих станів. До цього часу немає чітких критеріїв клінічної, лабораторної та морфологічної діагностики лікарських уражень печінки, не розроблено єдиної класифікації, стандартів лікування.

Мета дослідження

Вивчити ефективність різних схем застосування УДХК (препарату «Холудексан») у лікуванні проявів ЛПП у пацієнтів із РА на тривалій терапії метотрексатом.

Матеріали та методи

Пацієнти з верифікованими ЛПП та РА, які тривалий час отримують метотрексат, були рандомізовані на 3 групи: 1-я група (n=15) отримувала «Холудексан» з розрахунку 15 мг/кг маси тіла/добу протягом 2 міс.; 2-я група (n=15) – «Холудексан» із розрахунку 20 мг/кг маси тіла/добу протягом 2 міс.; 3-я група – група контролю (n=15) – лише терапію метотрексатом щодо РА. Діагноз ЛПП ґрунтувався на даних комплексного клініко-лабораторного обстеження та включав визначення рівня біохімічних показників (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубіну), визначення рівня прозапальних цитокінів (ФНП-а та ІЛ-6), тест на критичну частоту мелькань (для енцефалопатії), 13С-метацетиновий дихальний тест (для визначення детоксикаційної функції печінки).

Висновки

Препарат «Холудексан» виявився ефективним щодо ЛПП у пацієнтів ревматологічного профілю, що надають позитивний вплив на біохімічні показники (рівень АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубіну), ступінь печінкової енцефалопатії та ступінь порушення детоксикаційної функції печінки. Доза Холудексану 20 мг/кг виявилася ефективнішою, ніж 15 мг/кг.

Ключові слова: лікарські ураження печінки, урсодезоксихолева кислота, інтерлейкін-6, фактор некрозу пухлини-альфа, 13С-метацетиновий дихальний тест.

Завантажити статтю у форматі PDF (Ru)

Опубліковано в ’2015

Аренда яхты